महामारी फैलिँदै,स्वास्थ्यकर्मी फर्किंदै

SofK;g M !_ :jfOg ºn'af6 u|l;t Ps aflnsf pkrf/ nflu :jf:Yo ;+:yfdf . @_ /f]u k|efljt If]qdf x]lnsK6/åf/f lnPsf cf}ifwL, lrlsT;s / :yfgLo . #_ 3/d} pkrf/ u/fpb} k}+s % sL Ps dlxnf . $_ k}+s :jf:Yo rf}sLdf egf{ ePsf lj/fdL dxlnfx? . %_ Ps lj/fdL o'jtLsf] gd'gf k/LIf0fsf nflu y's / /ut nfb} :jf:YosdL{ . ^_ lj/fdL k/]kl5 pkrf/sf] vf]hLdf /x]sf k}+s ^ sf :YffgLo . &_ :jfO{g ºn'af6 a9L k|efljt k}s ufp . hxf? !) sf] d[To' e};s]sf] 5 . tl:j/ M eLdaxfb'/ l;+x ÷hfh/sf]6 .जाजरकोट । जाजरकोटको महामारी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र औषधि व्यवस्था गर्न नसक्दा महामारी फैलने क्रम बढेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका स्वास्थ्यकर्मीले पनि औषधि सकियो भन्दै फर्केको स्थानीयले बताएका छन् ।

रुघाखोकीबाट तीन सातादेखि फैलिएको महामारीबाट शनिबार थप चारजनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या २४ पुगेको छ । तर,दैनिक बिरामी र मृत्यु हुनेको संख्या बढे पनि प्रभावित क्षेत्रमा बस्दा स्वाइफ्लु लाग्ने डरले स्वास्थ्यकर्मी भाग्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*